Діяльність багатьох нетрадиційних религий, особливо сатаністських організацій, носить деструктивний (руйнівний) характер щодо суспільства в цілому і людській особистості зокрема.

ЗАПИТАННЯ:

1. Що таке нетрадиційні релігії? Як вони співвідносяться з традиційними?

2. Як класифікуються нетрадиційні релігії?

3. Якими соціально-економічними, політичними та духовними чинниками пояснюється бурхливий емний розвиток нетрадиційних вірувань і культів саме у XX ст.?

4. Яким чином кризовий стан сучасного українського суспільства спричинив швидке розповсюдження в ньому нетрадиційних релігій.

5. Які християнські елементи можна помітити у вченні і культовій практиці свідків Ієгови та мормонів?

6. Яке підгрунття — релігійгне, чи все ж таки наукове — у саєнтологічних напрямів.

7. Яка основоложна ідея в усіх неозичницьких сектах?

8. Чому багато з нетрадиційних релігій використовую практику маніпуляції людської свідомості та здійснюють жорсткий тотальний контроль над своїми членами. Як, на ваш погляд, має ставитися до цього держава і суспільство: боротися з цим явищем як суспільнонебезпечним, чи дотримувитися принципів непорушення свободи совісті особи та відокремлення релігії від держави?


9541868012318149.html
9541888853431898.html
    PR.RU™